• Meža īpašumu pirkšana

 "Sundin Mežs" pērk mežu īpašumus Z-Vidzemē. Katrs klienta piedāvājums tiek izskatīts atsevišķi pēc izveidotas vērtēšanas sistēmas - informācijas apkopošanas no iegūtās dokumentācijas, reālās meža apsekošanas dabā un individuāliem uzņēmuma izveidotiem kritērijiem. 

Veiksmīgu sadarbību ar klientiem veido profesionāli darbinieki un uzņēmuma godīga, aktīva komunikācija ar klientu.  

  • Mežu apsaimniekošana

Uzņēmuma saimniecisko darbību raksturo tālejošs attīstības plāns, kurš paredz pēc iespējas vairāk atjaunot dabiskos vides priekšnosacījumus, lai mežs spētu kvalitatīvi atjaunoties.
  • jaunaudžu kopšana

Jaunaudžu kopšanas speciālists un mežzinis, rūpīgi izvērtējot un apsekojot mežu īpašumus, kopā ar ilggadējiem sadarbības partneriem jaunaudžu kopšanā, veic meža dabiskās augšanas vides uzlabošanu, tādā veidā attīstot pilnvērtīgu vadošo koku sugu attīstību pēc iespējas īsākā laika posmā.
Izkopto jaunaudžu platības:   2012. gadā  290 ha
                                                    2013. gadā  430 ha
                                                    2014. gadā  390 ha
                                                    2015. gadā  320 ha
                                                    2016. gadā  380 ha                                                                                                                                                                                                                                                                            2017. gadā  118 ha                                   
Atkarībā no meža augšanas tipa, šajās platībās tiek veicināta vides attīstības produktivitāte, kas paredz uzņēmuma vērtības palielināšanos. 
  • Meža atjaunošana un stādīšana

Ikgadējais uzņēmuma darbības plāns izvirza mērķi - katru gadu veidot jaunas mežu platības. Ievērojot konkrētā apgabala attīstības plānošanas tendences, tiek stādīts mežs, kā arī pilnveidotas esošās mežu platības.

2011. gadā apstādīti 20,77 ha, 41 540 koku stādi.

2013. gadā apstādīti 17,32 ha, 34 640 koku stādi.

2014. gadā apstādīti 20,3 ha, 40 600 koku stādi.

2015. gadā apstādīti 75,11 ha, 150 220 koku stādi.

2016. gadā apstādīti 65,73 ha, 131 460 koku stādi.

2017. gadā apstādīti

2018. gadā apstādīti ....... ha 170 000 koku stādi.

Jau no pašiem pirmsākumiem SIA SUNDIN MEŽS apmežošanai iegādājas koku stādus LVM Strenču kokaudzētavā.

  • mežistrāde

Katru gadu uzņēmums atkarībā no plānotajām darbībām un reālajiem rādītājiem mežu platību attīstībā, veic cirsmu izstrādes darbus. 
  • Lauksaimniecības zemes iznomāšana.

"Sundin Mežs" piederošās lauksaimniecības zemes platības tiek iznomātas vietējiem uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām. Atbalstot šādu saimniecisko darbību tiek saglabāta esošo lauksaimniecības zemju vērtība.

  • Medību tiesību līgums.

"Sundin Mežs" katru gadu slēdz līgumus ar mednieku biedrībām par medību tiesībām uzņēmumam piederošajos īpašumos. Savstarpējais sadarbības līgums nosaka dažādas atbildības un pienākumus no mednieku kolektīvu puses. Uzņēmuma politika paredz, ka netiek iekasēta nomas maksa no mednieku kolektīviem, bet prasīta aktīva līdzdalība meža īpašumu apsaimniekošanā saistībā ar mednieku kolektīvu izvirzītajiem darbības principiem un regulējošo likumdošanu. Uzņēmums atzinīgi vērtē katra mednieku kolektīva atbildību par iznomāto medību platību dabisko resursu efektīvu uzraudzību, jo īpaši bebru izraisīto postījumu samazināšanu.